ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 งานบริหารงานบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
 การจัดการเรื่องร้องเรียน่การทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.จัดให้มีและพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.229.124.74    
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________


ลำห้วยทับทัน
ความเป็นมา (ภูมิหลัง/ความเชื่อ) ลุ่มน้ำห้วยทับทัน เป็นสายน้ำที่สำคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งกำเนิดที่เทือกเขาพนมดงรักจากอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ไหลผ่านจังหวัดสุรินทร์ 14 อำเภอ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษไหลผ่านจังหวัดสุรินทร์ 14 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 6 อำเภอ ในเขตอำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และอำเภอบึงบูรพ์ไหลลงไปบรรจบแม่น้ำมูลบริเวณบ้านห้วย ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีลำห้วยทับทันเป็นลุ่มน้ำที่สำคัญ เปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในตำบลอีเซและตำบลใกล้เคียงเกือบทุกชีวิตและเป็นลุ่มน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตวิถีการทำมาหากินมีความสำคัญกับการเกษตร ซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลอีเซเพิ่มขึ้น เช่น การทำนา การปลูกพืช ประมงและยังเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตที่สร้างสมสืบทอดต่อกันมาจากชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาแต่โบราณซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และในปัจจุบัน การอนุรักษ์ลุ่มน้ำแหล่งน้ำอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน เพื่อให้สายน้ำห้วยทับทัน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในด้านคุณภาพน้ำระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม ตลอดจนคงความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำเอาไว้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วนตำบลอีเซร่วมกับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบึงบูรพ์ อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอห้วยทับทัน จึงได้การสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำห้วยทับทันเชื่อมสัมพันธ์สุรินทร์ – ศรีสะเกษ โดยจัดการแข่งขันเรือยาว, เรือหาปลา ,เรืออีโปงพายเรือ ซึ่งเป็นกีฬาพื้นบ้านชนิดหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมทั่วทุกภาคของประเทศ และเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีทั้งในระหว่างฝึกซ้อมและตลอดการแข่งขัน อีกทั้งกีฬาประเภทนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของแหล่งน้ำ และยังถือเป็นการอนุรักษ์ลุ่มน้ำห้วยทับทันซึ่งเป็นลุ่มน้ำที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น) ลุ่มน้ำห้วยทับทัน เป็นสายน้ำที่สำคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ มีแหล่งกำเนิดที่เทือกเขาพนมดงรักจากอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ไหลผ่านจังหวัดสุรินทร์ 14 อำเภอ เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษไหลผ่านจังหวัดสุรินทร์ 14 อำเภอ จังหวัดศรีสะเกษ 6 อำเภอ ในเขตอำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และ อำเภอบึงบูรพ์ไหลลงไปบรรจบแม่น้ำมูลบริเวณบ้านห้วย ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มีลำห้วยทับทันเป็นลุ่มน้ำที่สำคัญ เปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในตำบลอีเซและตำบลใกล้เคียงเกือบทุกชีวิตและเป็นลุ่มน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตวิถีการทำมาหากินมีความสำคัญกับการเกษตร ซึ่งทำให้ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลอีเซเพิ่มขึ้น เช่น การทำนา การปลูกพืช ประมงและยังเป็นแหล่งรวมของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตที่สร้างสมสืบทอดต่อกันมาจากชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานมาแต่โบราณซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และ ในปัจจุบัน การอนุรักษ์ลุ่มน้ำแหล่งน้ำอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน เพื่อให้สายน้ำห้วยทับทัน มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งในด้านคุณภาพน้ำระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม ตลอดจนคงความสำคัญทางประวัติศาสตร์และอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนริมน้ำเอาไว้อย่างเหมาะสม
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ "กิจกรรมออกำลังกายป้องกันเข่าเสื่อมและป้องกันการหกล้ม" ครั้งที่ 2
โครงการ
โครงการ
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
 
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยทับทัน
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยทับทัน
การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำปี 2565
การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประจำปี 2565
ร่วมโครงการ
ร่วมโครงการ
 
 
 
ลำห้วยทับทัน
ลำห้วยทับทัน
 
วัดป่าประชารังสรรค์
วัดป่าประชารังสรรค์
 
 
เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์เพื่อเข้ารับฟังแนวทางการจัดการเลือกตั้งและนโยบายจากผู้สมัคร
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4569-9231
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.