ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 งานบริหารงานบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.จัดให้มีและพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.237.16.210    
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________


วัดป่าประชารังสรรค์
ประวัติวัดประชารังสรรค์ พ.ศ.๒๔๘๓-๒๔๙๔ วัดประชารังสรรค์ เดิมทียังเป็นสำนักสงฆ์การพัฒนาไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร สมัยก่อนบริเวณแห่งนี้ยังเป็นป่าดงดิบ ชาวบ้านเรียกว่า หัวเลย มีปู่เจ้าหัวเลยรักษาอาณาบริเวณนี้อยู่ และเป็นที่ยำเกรงของชาวบ้านแถบนี้เป็นอย่างมาก เมื่อถึงเทศกาลฤดูฝนจะมีการบวงสรวงเจ้าปู่หัวเลยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข ต่อมามีข้าศึกทางเมืองเขมร ทางฝ่ายบ้านเมืองจึงได้ยกทัพมาทันกันที่หัวเลย จึงได้ตั้งชื่อใหม่เป็นทางการว่า ห้วยทัพทัน เมื่อเป็นชุมชนเกิดขึ้น จึงเปลี่ยนจากห้วยทัพทัน เป็น ห้วยทับทัน สภาพของวัดในสมัยนั้นไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องและห่างไกลจากการปกครองของคณะสงฆ์ มีพระภิกษุดูแลมาก่อนแล้ว ๕ รูป คือ (๑) หลวงปู่ด่าง (๒)พระมหามานิตย์ (๓) พระสมบูรณ์ (๔) พระสีหราช (๕) พระคำไข โชติธมฺโม สภาพยังเป็นป่า มีเนื้อที่ประมาณ ๓๓ ไร่เศษ และมีการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๘๓ (ก่อนกฎกระทรวง) พ.ศ.๒๔๙๕ ท่านเจ้าคุณพระราชคุณาภรณ์ (ดาว ญาณธโร) เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธรรมยุต) ในสมัยนั้น ได้รับเรื่องราวเกี่ยวกับวัดป่าศรีสำราญและวัดป่าประชารังสรรค์ บ้านห้วยทับทัน ว่าไม่มีพระอธิการเจ้าวัดปกครองดูแล ท่านเจ้าคุณจึงได้พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุในวัดผู้มีความรู้ความสามารถและ จริยวัตรพอไว้วางใจได้ ให้ไปเป็นเจ้าอธิการปกครองดูแลแทน จึงคัดเลือก พระบุญเลื่อน ปภากโร เพื่อนสหธรรมมิกรูปหนึ่งของท่านเจ้าคุณไปจำพรรษาที่วัดป่าศรีสำราญ เมืองศรีสะเกษ และได้คัดเลือก พระจรัส เขมจารี หรือท่านเจ้าคุณจรัสให้มาประจำที่วัดป่าประชารังสรรค์ บ้านห้วยทับทัน หมู่ ๑ ท่านเจ้าคุณได้เดินทางเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๔๙๕ ในพรรษาแรกแรกนั้นเข้าจำพรรษาในกุฎิกระท่อมมุงหญ้า ฝาไม้ไผ่ขัดแตะแถบตอง มีพระภิกษุ ๔ รูป สามเณร ๒ รูป สภาพค่อนข้างลำบากอยู่มาก แต่ก็สงบร่มรื่นด้วยราวป่าที่มีสภาพยังเป็นป่า พ.ศ.๒๕๐๑ อุบาสกขาว เขียวสวาท, อุบาสกพวง อินทะนิล บุตรของนายแก้ว นางหล้า อยู่่บ้านห้วยทับทัน หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองห้าง(สมัยนั้น) อำเภออุทุมพรพิไสย จังหวัดศรีสะเกษ ได้ถวายที่ดินให้แก่วัดห้วยทับทัน(ประชารังสรรค์) จำนวนที่ดิน ๓๓ ไร่ ๒ งาน ๒๖ ตารางาว ตามหนังสือสัญญาได้ทำเมื่อวันที่ ๒๐ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๑ โดยทิศเหนือจดถนน,ทิศใต้จดป่า,ทิศตะวันออกจดที่นายสิงห์ ศรีชารี,ทิศตะวันตกจดเขตป่าสงวน จึงนับได้ว่า ตะกูลเขียวสวาท,ตระกูลอินทะนิล ได้มีคุณูปการต่อวัดประชารังสรรค์แห่งนี้เป็นอย่งสูงยิ่ง และมีอุบาสกบุญมา เชื้อทอง,อุบาสกกำ่ ขันธุลา เป็นทายกผู้นำคณะไหว้พระรับศีล สวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็น รักษาศีลอุโบสถประจำวันพระต่อมาเป็นลำดับ ต่อมา ได้มีอุบาสิกาดวงแก้ว แซ่เจ็ง เป็นต้น ได้จัดซื้อที่ดินถวายเพิ่ม ณ ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีเนื้อที่ ประมาณ ๘๕ ไร่ พ.ศ.๒๕๑๓ วัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาขึ้นเป็นวัดอย่างสมบูรณ์ในนามว่า “วัดประชารังสรรค์” เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓ เนื่องจากอยู่ในเขตป่าเสื่อมโทรม ชาวบ้านจึงนิยมเรียกเป็น “วัดป่าประชารังสรรค์”
วัดประชารังสรรค์
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อ
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อ
 
โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
เขาระงับเหตุเพลิงไหม้
เขาระงับเหตุเพลิงไหม้
 
 
 
ลำห้วยทับทัน
ลำห้วยทับทัน
 
วัดป่าประชารังสรรค์
วัดป่าประชารังสรรค์
 
 
จดหมายข่าวจัดเก็บ
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4569-9231
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.