Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.จัดให้มีและพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.234.207.100    
เนเธ™เธฐเธ™เธณเธเธฒเธฃเธŠเธณเธฃเธฐเธ เธฒเธฉเธต
_______________________________________________________________________________________________________
   
 
  ข้อมูลการชำระภาษี
 
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          ความหมายของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ถ้าท่านเป็นเจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นโดย
1.ให้เช่า
2. อยู่อาศัยและประกอบกิจการค้าใช้เป็นที่ประกอบการ อุตสาหกรรมประกอบกิจการ
3. ใช้เป็นที่เก็บสินค้า หรือขายสินค้า 4. การอื่นเพื่อหารายได้ให้ญาติ พ่อแม่ หรือเพื่อนอยู่อาศัย

       สิ่งที่ต้องปฏิบัติ ไปรับแบบพิมพ์ ( ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ) ภ . ร . ด .2 เพื่อกรอก รายละเอียดยื่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่ท่านอยู่ในเขต
1. ประเภทแห่งทรัพย์สิน ( อาคาร ตึกไม้ โรงเรือน )
2. ค่ารายปีแห่งทรัพย์สิน ( จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรจะให้เช่าในปีหนึ่ง )
3. ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีต่อ อบต . ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

       การเสียเงินเพิ่ม และค่าปรับ  ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนด 30 วัน ถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน หากพ้นกำหนดเงินค่าภาษีนั้นเป็นเงินภาษีค้างชำระ ให้เสียภาษีเพิ่มตามกฎหมาย ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจยื่นความเท็จหรือตอบคำถามด้วยคำอันเป็นเท็จ หรือหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือ จัดหาทางให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินโดยความเท็จ หรือเจตนาละเลยฉ้อโกงด้วยกลอุบาย โดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะพยายามหลีกเลี่ยงการคำนวณค่ารายปีแห่งทรัพย์สินของตน ท่านว่าผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาษีบำรุงท้องที่ 

          ถ้าท่านเป็นเจ้าของที่ดินท่านมีหน้าที่ดังนี้
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ทุกรอบ 4 ปี ( ให้ยื่นภายในเดือนมกราคมของทุกปีแรกที่มีการตีราคาปานกลาง ) บุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือที่ดินผู้ใดเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 10 วันนับ ตั้งแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่
 • การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษี ภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากพ้นกำหนดให้ถือเป็นภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 % ต่อเดือนหากปล่อยให้ ที่ดินให้ว่างเปล่าภาษีเพิ่มเป็น 2 เท่า ที่ดินใช้เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ประกอบกสิกรรม ให้ลดหย่อน ไม่ต้องเสีย ภาษีบำรุงท้องที่ภายในเนื้อที่ภายในเนื้อที่ 100 ตารางวา
 • บทกำหนดโทษผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความเป็นเท็จ นำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยง หรือพยายามเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำ ทั้งปรับ
 • ภาษีป้าย 

            สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

  • ถ้าท่านเป็นเจ้าของป้ายหรือป้ายอยู่ในความครอบครอง ของท่านให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือน มีนาคมของทุกปี ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงป้ายเดิมหรือติดตั้งป้ายใหม่หลังเดือนมีนาคม จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีป้ายภายในกำหนด 15 วัน
  • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ชำระภาษีป้ายภายในกำหนด 15 วัน ที่ได้รับแจ้งการประเมิน
  • ผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 % ของเงินภาษีป้าย
  • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 % ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม
  • ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือจงใจแจ้งความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

            อัตราภาษีป้าย

  • ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  • ป้ายที่มีอักษรไทยปนอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพ หรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  • ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร ก.ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพ หรือ เครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ ข.ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
  • ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขตามมาตรา 14(3) ความว่าเปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้ายข้อความ ภาพหรือเครื่องหมายบางส่วน ในป้ายที่ได้เสียภาษีป้ายแล้วอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้คิดอัตรา ตาม (1) (2) หรือ (3) ป้ายแล้วและให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
  • ป้ายตาม (1) (2) (3) เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้าย 200 บาท ให้เสียป้ายละ 200 บาท ตารางการชำระภาษีประเภทต่างๆ
  ตารางการชำระภาษีประเภทต่างๆ
  ประเภทของภาษี วันยื่นแบบและคำร้อง
  (เดือน)
  วันชำระเงิน หรือเวลาการชำระเงิน
  ตามกฎหมาย
  ภาษีโรงเรือน และที่ดิน
  มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  ชำระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับการประเมิน ( ภ . ร . ด .8.) ชำระเกินกำหนดเวลาคิดเพิ่มอัตราร้อยละ 2.5 – 10 ต่อเดือน
  ภาษีบำรุงท้องที่
  มกราคม ของทุกปี
  ชำระทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายใน 30 เมษายนของทุกปี ถ้าชำระเกินกำหนดเวลาคิดเงินเพิ่ม อัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน
  ภาษีป้าย
  มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี
  ชำระ ทันทีเมื่อยื่นแบบหรือภายใน 31 มีนาคม ของทุกปี ป้ายที่ติดตั้งใหม่จะต้องยืนแบบและชำระภายใน 15 วัน หลังจาก ได้ติดตั้งป้าย / กรณีรับแบบแล้วไม่มาเสียคิดเพิ่ม 5% ต่อเดือน ไม่มายื่นแบบคิดเพิ่มอัตรา 10 % ต่อเดือน
   
  เอกสารแนบ
  โดย Admin   ประจำวันที่   02-12-2558

   

   
     
   
   
   
   
   
  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
  ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
  โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน
  โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทัน
  โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทัน
   
  โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลห้วยทับทัน
  โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลห้วยทับทัน
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางการพัฒนาเจริญเติบโตนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.2563
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางการพัฒนาเจริญเติบโตนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.2563
  โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทันโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทันโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   
   
   
  ลำห้วยทับทัน
  ลำห้วยทับทัน
   
  วัดป่าประชารังสรรค์
  วัดป่าประชารังสรรค์
   
   
  ชิมไก่ย่างห้วยทับทัน
  ปฏิทินจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง(เด็กแรกเกิด/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   
   
   
  โทร / โทรสาร 0-4569-9231
  การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
  MediaCreativeCenter 08-7776-6615
   
    หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.