ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 งานบริหารงานบุคคล
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.จัดให้มีและพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.239.58.199    
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 บ้านบกกพอก(สายทางบ้านรองอัมพรโสภาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)    20-08-2564  8  0
2   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง    16-08-2564  5  0
3   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านนายทัน ประยงค์หอม - บ้านนายคำ ต่างทอง) หมู่ที่3 บ้านบกพอก โดยวิธีเฉพราะเจาะจง  doc120210827023521.jpg   13-08-2564  12  0
4   การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีพ.ศ. 2564  doc120210507032443.jpg   28-04-2564  85  1
5   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120210423100553.pdf   23-04-2564  82  1
6   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก (สายทางบ้านสร้างเรือ - หนองกระเฉด) หมู่ที่ ๕ บ้านสร้างเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  doc120210423095832.pdf   23-04-2564  77  1
7   ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2564  doc120210308030634.pdf   01-03-2564  104  1
8   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  doc120210203033323.jpg doc220210203033323.jpg doc320210203033323.jpg doc420210203033323.jpg   25-01-2564  114  2
9   ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างเรือ ม.5 ตำบลห้วยทับทัน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 208-41 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120210122045358.5    22-01-2564  57  0
10   ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120210203032836.jpg doc220210203032836.jpg doc320210203032836.jpg doc420210203032836.jpg   21-01-2564  50  1
11   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบกพอก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทับทัน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 208 - 23  doc120210106101455.3   06-01-2564  75  3
12   ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างเรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยทับทัน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๒๐๘ - ๔๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120210106084807.5   06-01-2564  58  0
13   ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  doc120210105030341.pdf   05-01-2564  52  1
14   ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563  doc120210203033207.jpg   01-01-2564  22  0
15   ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยทับทัน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๒๐๘ - ๑๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120201229101335.2   29-12-2563  42  0
16   ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสร้างเรือ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยทับทัน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๒๐๘ - ๔๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120201229100847.5   29-12-2563  46  2
17   ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทับทัน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยทับทัน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๒๐๘ - ๐๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120201228093423.pdf   28-12-2563  41  0
18   ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง บ้านสร้างเรือ หมู่ที่ 5 อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 208 - 40  doc120201217085709.pdf   17-12-2563  40  0
19   ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง บ้านสร้างเรือ หมู่ที่ 5 อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 208 - 41  doc120201217085615.pdf   17-12-2563  40  0
20   ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่ 2 อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  doc120201217052006.pdf   17-12-2563  45  0
21   ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบกพอก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทับทัน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๒๐๘ - ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120201214070939.pdf   14-12-2563  59  6
22   ประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  doc120201007033231.pdf   07-10-2563  87  4
23   รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2562-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  doc120201007020541.pdf   07-10-2563  64  1
24   ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120210802073539.pdf   21-04-2563  9  0
25   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง  doc120210802073741.pdf   12-03-2563  8  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ
การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
การตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อ
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อ
 
โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
เขาระงับเหตุเพลิงไหม้
เขาระงับเหตุเพลิงไหม้
 
 
 
ลำห้วยทับทัน
ลำห้วยทับทัน
 
วัดป่าประชารังสรรค์
วัดป่าประชารังสรรค์
 
 
จดหมายข่าวจัดเก็บ
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4569-9231
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.