Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.จัดให้มีและพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.232.51.240    
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน

๑. บ้านห้วยทับทัน หมู่ที่ ๑

๒. บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่

๓. บ้านบกพอก หมู่ที่

๔. บ้านกระทุ้ม หมู่ที่

๕. บ้านสร้างเรือ หมู่ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน เดิมได้ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ บ้านสร้างเรือ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๕ หมู่ที่ บ้านห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ในบริเวณเดียวกันกับที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ ๔๐ กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อบ้านหนองฮะ หมู่ 3 บ้านอีสร้อย หมู่ 7 ตำบลปราสาท โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่จุดเชื่อมระหว่างตำบลห้วยทับทันกับตำบลปราสาท ที่ระวาง เลขที่ ๕๘๓๙ III รวมระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อบ้านหนองห้าง ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด

ศรีสะเกษ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่จุดเชื่อมระหว่าง ตำบลห้วยทับทัน กับ ตำบลหนองห้าง ที่ระวางเลขที่ ๕๘๓๙ III รวมระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ประมาณ กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดต่อบ้านห้วยยาง ตำบลเมืองหลวง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่จุดเชื่อมระหว่าง ตำบลห้วยทับทัน กับ ตำบลเมืองหลวง ที่ระวาง เลขที่ ๕๘๓๘ IV รวมระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ประมาณ กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านหมื่นศรี ตำบลหมื่นศรี ตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดกึ่งกลางลำห้วยทับทันที่บริเวณระวางที่ ๕๗๓๙ III รวมระยะทาง จากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ถึง เทศบาลตำบลหมื่นศรี ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร

เนื้อที่ ตำบลห้วยทับทันมีพื้นที่ ที่เป็นเขตการปกครององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ประมาณ 16,812 ไร่ หรือ 28.020 ตารางกิโลเมตร

1.2. ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบค่อนข้างเรียบมีความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเลอยู่ระหว่าง 131 – 138 เมตร สำหรับด้านทิศตะวันออก และทางทิศใต้ของตำบลมีระดับความสูงที่สูงกว่าแล้วค่อยๆลาดต่ำลงมาทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือของตำบล

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น หรือเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในบางปีช่วงเดือนสิงหาคม จมีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน หมู่ 1 ที่มีบ้านเรือนติดกับลำห้วยทับทัน แต่ไม่เคยเกิดอุทกภัยที่รุนแรง

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจยังมีฝนฟ้าคะนอง

1.4. ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย เป็นดินร่วนปนทราย ดินจืด ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้

1.5 ลักษณะแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำธรรมชาติภายในตำบลมีดังนี้

1) ลำห้วยทับทัน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดไหลมาจากอำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผ่านตำบลต่างๆภายในอำเภอห้วยทับทัน ได้แก่ ตำบลผักไหม ตำบลจานแสนไชย ตำบลเมืองหลวง ตำบลห้วยทับทัน ตำบลปราสาท ตามลำดับ สภาพน้ำ ในฤดูฝนมีน้ำไหลหลากเต็มฝั่งทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่บริเวณที่ไหลผ่านแต่ในฤดูแล้ง น้ำจะแห้งไม่สามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้

2) อ่างเก็บน้ำ ร่องอากาศเหนือ-ใต้ อ่างเก็บน้ำหนองบก

3) หนองน้ำ หนองยะ หนองฮะ หนองป่าช้า ฯลฯ สำหรับแหล่งน้ำเหล่านี้ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่ตลอดปี ส่วนใหญ่จะแห้งหรือตื้นเขินในหน้าแล้ง

1.6 สภาพกายภาพทางป่าไม้ ภายในตำบลมีป่าชุมชนห้วยทับทัน

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลห้วยทับทันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดกลาง เมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

2.1 เขตการปกครอง มี 2 เขตการปกครองคือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันและ เทศบาลตำบลห้วยทับทัน

3

2.2 การเลือกตั้ง มี 1 เขตการเลือกตั้ง จำนวน หมู่บ้าน

๑. บ้านห้วยทับทัน หมู่ที่ ๑

๒. บ้านหนองสิมใหญ่ หมู่ที่

๓. บ้านบกพอก หมู่ที่

๔. บ้านกระทุ้ม หมู่ที่

๕. บ้านสร้างเรือ หมู่ที่

3. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน มีจำนวนประชากร หมู่ที่ 1 -5 ทั้งสิ้น จำนวน 2,623 คน แยกเป็น ชาย 1,337 คน หญิง 1,286 คน

*** หมู่ที่ 0 = 225 คน = 181 คน = 406 คน

(รวม หมู 0 = 1,562 คน = 1,467 คน = 3,029 คน )

 
 
 
 
 
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทัน
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทัน
 
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลห้วยทับทัน
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลห้วยทับทัน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางการพัฒนาเจริญเติบโตนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางการพัฒนาเจริญเติบโตนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทันโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทันโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
 
ลำห้วยทับทัน
ลำห้วยทับทัน
 
วัดป่าประชารังสรรค์
วัดป่าประชารังสรรค์
 
 
ชิมไก่ย่างห้วยทับทัน
ปฏิทินจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง(เด็กแรกเกิด/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4569-9231
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.