Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.จัดให้มีและพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.234.207.100    
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน  
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทัน
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทัน 
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลห้วยทับทัน
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลห้วยทับทัน  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางการพัฒนาเจริญเติบโตนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางการพัฒนาเจริญเติบโตนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.2563 
โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทันโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทันโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563
โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแก่บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2563 
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก (โตไปไม่โกง)
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก (โตไปไม่โกง) 
การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ในวันที่22กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต  จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ในวันที่22กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมนายแพทย์บัณฑิต จึงสมาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน 
ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันเเหล่งเพาะพันธุ์ยุลาย ณ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันเเหล่งเพาะพันธุ์ยุลาย ณ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  
โครงการอบรมและตรวจสุขภาพเฝ้าระวังความเสี่ยง จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรบ้านสร้างเรือ
โครงการอบรมและตรวจสุขภาพเฝ้าระวังความเสี่ยง จากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรบ้านสร้างเรือ 
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่เพาะพันธุ์ยุงลาย
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่เพาะพันธุ์ยุงลาย 
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การออกเยี่ยมบ้านและร่วมวางแผนการช่วยเหลือนายวัชรากร จันดากุล
การออกเยี่ยมบ้านและร่วมวางแผนการช่วยเหลือนายวัชรากร จันดากุล 
โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อสฟป.)
โครงการอาสาสมัครป้องกันไฟป่า (อสฟป.) 
โครงการการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โครงการการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563  
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพระยะสั้น “การทำสบู่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพระยะสั้น “การทำสบู่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน
โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 
การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทัน
การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทัน 
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน "กิจกรรมขยับกาย คลายกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรง" ครั้งที่ 2 
 การดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562
การดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร  
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ "กิจกรรมฟังธรรมะ เจริญศีลภาวนาเพิ่มคุณค่าทางจิตใจ" 
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการปันยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน กิจกรรม “รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ”
โครงการปันยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน กิจกรรม “รำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ”  
โครงการส่งเสริมและตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการส่งเสริมและตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เรียนรู้พัฒนาการเกษตรพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน เรียนรู้พัฒนาการเกษตรพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ 
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการปันยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน “ขยับกาย คลายกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรง”
โครงการปันยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน “ขยับกาย คลายกล้ามเนื้อ เพิ่มความแข็งแรง” 
โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด" 
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
การประชุมคณะบริหารสภาเด็ก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมคณะบริหารสภาเด็ก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ "กิจกรรมฟังธรรมะ เจริญศีลภาวนาเพิ่มคุณค่าทางจิตใจ" 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางการพัฒนาเจริญเติบโตนอกสถานที่ประจำปีพ.ศ.2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางการพัฒนาเจริญเติบโตนอกสถานที่ประจำปีพ.ศ.2562 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน 
การดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)
การดำเนินการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) 
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ "กิจกรรมเต้นบาสโลบ" 
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 
กิจกรรม โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
กิจกรรม โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 
โครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการกาชาดเยี่ยมบ้าน ประจำปี พ.ศ.2562 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอื่นๆ
โครงการส่งเสริมการพัฒนาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอื่นๆ 
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "กิจกรรมการทำขนมพื้นเมือง" 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน 
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน กิจกรรมรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน กิจกรรมรำวงย้อนยุคเพื่อสุขภาพ 
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งชมรม และการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งชมรม และการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ  
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
โครงการฝึกอบรมการทำเชื้อและเพาะเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการฝึกอบรมการทำเชื้อและเพาะเห็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกและการพับเหรียญโปรยทาน”
โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 “การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติกและการพับเหรียญโปรยทาน” 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และศึกษาดูงานของ อบต.ห้วยทับทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และศึกษาดูงานของ อบต.ห้วยทับทัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โครงการปันยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน “กิจกรรมนวดประคบบรรเทาความปวด”
โครงการปันยิ้มสร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน “กิจกรรมนวดประคบบรรเทาความปวด” 
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ ตำบลห้วยทับทัน
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทัน
โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทัน
 
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลห้วยทับทัน
โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลห้วยทับทัน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางการพัฒนาเจริญเติบโตนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ทางการพัฒนาเจริญเติบโตนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทันโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการอบรมการสร้างจิตสำนึกสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยทับทันโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
 
 
ลำห้วยทับทัน
ลำห้วยทับทัน
 
วัดป่าประชารังสรรค์
วัดป่าประชารังสรรค์
 
 
ชิมไก่ย่างห้วยทับทัน
ปฏิทินจ่ายเงินกลุ่มเปราะบาง(เด็กแรกเกิด/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4569-9231
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.