Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซค์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร
 
 
 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
ข่าวเด่น อบต.
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
แสดงผลงานดีเด่นและรางวัลที่ได้รับ
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.จัดให้มีและพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย (CCTV)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.177.17    
 
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ( ฉบับที่2 )
 
     
     
 
[ 01-03-2564] ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ตามพระราชกฤษ ...   doc120210308031027.pdf 
[ 24-02-2564] ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนฯ   doc120210224051502.pdf 
[ 15-02-2564] พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ( ฉบับที่2 )   doc120210215041623.png 
[ 08-02-2564] ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์   doc120210208033710.jpg 
[ 28-01-2564] ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอี ...   doc120210128081125.jpg doc220210128081125.jpg doc320210128081125.jpg doc420210128081125.jpg 
 
[ 01-03-2564] ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ตามพระราชกฤษ ...   doc120210308030634.pdf 
[ 25-01-2564] การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   doc120210203033323.jpg doc220210203033323.jpg doc320210203033323.jpg doc420210203033323.jpg 
[ 22-01-2564] ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ ...   doc120210122045358.5  
[ 21-01-2564] ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอี ...   doc120210203032836.jpg doc220210203032836.jpg doc320210203032836.jpg doc420210203032836.jpg 
[ 06-01-2564] เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้า ...   doc120210106101455.3 
 
   
[ 30-03-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬานักกีฬา ...   doc120210402091401.pdf 
[ 24-03-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประปา ...   doc120210407021340.pdf 
[ 23-03-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักง ...   doc120210402091045.pdf 
[ 23-03-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ประกาศการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ...   doc120210402090702.pdf 
[ 23-03-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทัน ผู้ได้รับคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างเหมาซ่อมบำร ...   doc120210402090348.pdf 
 
[ 11-03-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ...   doc120210311045152.pdf 
[ 09-03-2564]  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยทับท ...   doc120210309031358.1 ร่องอากาศ 
[ 04-02-2564] เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร   doc120210204080704.pdf 
[ 22-01-2564]  ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120210122045610.5  
[ 21-01-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม ...   doc120210121040911.2 
 
   
  [ 09-04-2564 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 09-04-2564 ]แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  [ 09-04-2564 ]การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  [ 09-04-2564 ]แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม)[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
  [ 09-04-2564 ]เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
 
 
   
 
แหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
   
 
 
 
โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพและเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทตำบลห้วยทับทัน
เขาระงับเหตุเพลิงไหม้
เขาระงับเหตุเพลิงไหม้
 
การปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครบริบาลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563
การปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครบริบาลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2563
โครงการอาสาสมัครบริบาลฯ
โครงการอาสาสมัครบริบาลฯ
โครงการฝึกอบรมด้านหัตถกรรม(งานประดิษฐ์)
โครงการฝึกอบรมด้านหัตถกรรม(งานประดิษฐ์)
 
 
 
ลำห้วยทับทัน
ลำห้วยทับทัน
 
วัดป่าประชารังสรรค์
วัดป่าประชารังสรรค์
 
 
ไก่ย่างไม้มะดัน
ไก่ย่างไม้มะดัน
 
 
 
โทร / โทรสาร 0-4569-9231
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.